Welzijn en Sport


In (boven)regionaal verband zijn in 2012 zes bovenregionale en 15 regionale projecten gestart. Deze projecten zijn gekoppeld aan de thema’s van de Provinciale Sociale Agenda, het vigerend beleidskader dat PS in december 2011 hebben vastgesteld: Wmo (19 projecten); Wonen, zorg en voorzieningen (10 projecten) en Vitaal Platteland (3 projecten). Een aantal projecten is aan meerdere thema’s verbonden. Het Kenniscentrum Wmo en Wonen biedt niet alleen kennis voor de ontwikkeling van deze projecten, maar zorgt ook voor uitwisseling van de kennis over deze projecten tussen de regio’s, via conferenties, kenniskringen, de website en de nieuwsbrief. De Vereniging Kleine Kernen Noord-Holland en het Platform Dorpshuizen Noord-Holland leveren middels provinciale subsidie een bijdrage op het gebied van de vitaliteit van het platteland. Zij doen dit als kennis- en netwerkorganisatie, mede door de inzet van vele vrijwilligers.

Ook op sportgebied richt ik mij op kennis en netwerken, met name rond talentontwikkeling. In 2012 hebben wij de beleidsnotitie De provincie Noord-Holland op weg naar 2016 vastgesteld. nieuwe. De focus ligt daarbij op de sport in Noord-Holland te ondersteunen om op Olympisch niveau te komen. Het afgelopen jaar, en de komende jaren zal de provincie zich richten op het sponsoren van internationale sportevenementen, het stimuleren van talentontwikkeling via de subsidiering van RTCs  ( regionale trainingcentra) en zijn we in gesprek met de gemeente Amsterdam ter ondersteuning van het EK atletiek 2016, door middel van een talentontwikkeling en werpfaciliteiten.

De provincie stimuleert gemeenten om in het sociaal domein de samenwerking aan te gaan. Daartoe hebben gemeente in regionaal verband Regionale Sociale Agenda’s opgesteld waarin zij aangeven op welke vlakken zij willen samenwerken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Alle 8 regio’s hebben op basis hiervan projecten (19) in uitvoering, medegefinancierd door de provincie. Deze projecten richten zich met name op de nieuwe taken die op de gemeente afkomen in het kader van de verschillende decentralisaties en transities. Ook hier speelt het Kenniscentrum Wmo en Wonen een belangrijke ondersteunende rol in het kader van het uitwisselen en verspreiden van kennis. In het kader van de kennisverspreiding en kennisdeling heeft de provincie diverse bestuurlijke en ambtelijke (mini)conferenties georganiseerd.

Advertenties