Jeugdzorg


In november 2012 hebben PS een nieuw beleidskader jeugdzorg vastgesteld dat doorloopt tot de overdracht van de jeugdzorg. Hierin zijn de inspanningen die de provincie pleegt voor een goede jeugdzorg tot de overdacht benoemd. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s wordt hieraan concreet uitvoering gegeven. Ter voorbereiding op de overdracht lopen er regionale projecten in de zes gemeentelijke jeugdzorgregio’. Er is daarnaast een programma opgezet om kennisuitwisseling over deze projecten en over de transitie jeugdzorg te ondersteunen. Onderdeel hiervan is de gemeentemonitor die is ontwikkeld om gemeenten inzicht te geven in beleidsinformatie over de provinciale  jeugdzorg in de eigen gemeente.

De Noordhollandse regio”’s zijn goed aan de slag gegaan met de voorbereidingen. Wij hebben daarom in 2014 binnen de bestaande kaders meer ruimte geboden  aan gemeenten om delen van de jeugdzorg zelf uit te voeren.  In mei ’13 hebben gemeenten aan BZK gemeld op welke wijze de congruente samenwerking wordt vormgegeven. Daarnaas tis  ook inzichtelijk gemaakt welke activiteiten lokaal. Regionaal en bovenregionaal worden uitgevoerd.

Het is echter wel een spannende opgave omdat kinderen op geen enkele wijze de dupe mogen zijn van deze transitie. Met het IPO ,VNG en het Rijk worden er nu scherpere afspraken gemaakt over de frictie kosten.

Advertenties