Cultuur/Cultuurhistorie


Cultuur/Cultuurhistorie

In 2012 is een nieuw beleidskader door PS vastgesteld waarin de focus wordt gelegd op drie thema’s: cultuur en ruimte, culturele infrastructuur en cultuur en economie.

In 2011 en 2012 is intensief overleg gevoerd met de Noord-Hollandse gemeenten over regionale samenwerking op het gebied van cultuur in het algemeen en cultuureducatie in het bijzonder. Resultaat van het overleg is dat met onze ondersteuning in 7 regio’s samenwerkingsverbanden tussen gemeenten van de grond zijn gekomen.

In vervolg hierop hebben wij een onderzoek  laten uitvoeren naar de staat van de culturele infrastructuur in Noord-Holland. De uitkomsten van het onderzoek zijn op regionaal niveau besproken met gemeenten en culturele instellingen. Ik vind het belangrijk  om door regionale afstemming en samenwerking diversiteit en spreiding van het culturele aanbod te borgen. Hiermee geven we invulling aan onze nieuwe kennis- en expertrol op terrein van culturele infrastructuur die we in onze nieuwe cultuurnota “De waarde van Cultuur” 2013-2016 hebben benoemd. In deze nota staat de verbinding van cultuur met ruimte en economie centraal.

De verantwoordelijkheid voor de 1e lijnstaken cultuureducatie hebben wij eind 2012 na een zorgvuldig proces overgedragen aan de gemeenten. Met het programma Cultuurparticipatie is de kwaliteit van cultuurparticipatie en de regionale spreiding (toegankelijkheid) bevorderd op het gebied van cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur. In 2011 en 2012 zijn de volgende resultaten behaald:

  • Cultuureducatie: 75% van de basisscholen heeft een cultuureducatief beleidsplan en 87% een Interne Cultuurcoördinator, 40 samenwerkingsprojecten tussen scholen en culturele instellingen en een doorgaande leerlijn media-educatie gerealiseerd, Rondjes Cultuur voor voortgezet onderwijs in 12 steden;
  • Amateurkunst: Kunstbende, Popsport en NHPopLive (talentontwikkeling), 80 samenwerkingsprojecten amateurs en professionals en 30 bovenlokale gemeentelijke amateur kunstprojecten zijn gesubsidieerd;
  • Volkscultuur: digitale platform Oneindig NH is ontwikkeld.

Voor de periode 2013-2016 heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de aanvraag van de Cultuurcompagnie/Plein C inzake het 4-jarige programma Cultuureducatie met kwaliteit in Noord-Holland gehonoreerd met een subsidie van ruim € 2,8 miljoen. Aan het programma doen basisscholen en culturele instellingen uit 26 gemeenten mee. Met dit provinciale programma wordt de kwaliteit en regionale spreiding van cultuurparticipatie door de jeugd gewaarborgd in 26 gemeenten.

Cultuurhistorie

Wij hebben verder in 2011 een Cultuurhistorische Informatiekaart met daarin een geavanceerde archeologische verwachtingenkaart online gezet, die gemeenten kunnen gebruiken voor hun bestemmingsplannen. Via de Cultuurcompagnie krijgen gemeenten advies over de wijze waarop ze om kunnen gaan met de bescherming van cultuurhistorie via de ruimtelijke ordening. Via de Cultuurcompagnie zijn de gemeenten tevens voorgelicht over het opnemen van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen. Dit is een nieuwe gemeentelijke taak ten gevolge van de Modernisering van de Monumentenzorg door de rijksoverheid.

Wij hebben vanaf 2011 de herbestemming van o.a. het Hembrugterrein te Zaanstad en de Clemenskerk te Hilversum gesubsidieerd. Daarnaast hebben wij via het programma “Herbestemd Noord-Holland” vanaf 2011 diverse  projecten aangejaagd .Bovendien hebben wij met een  nieuwe subsidieregeling bijgedragen aan de uitvoering van elf gerichte haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming van monumenten in Noord-Holland die hun functie verloren hebben. Tot slot hebben wij vanaf 2011 door subsidiering bijgedragen aan de restauratie en publieke toegankelijkheid van 40 rijksmonumenten.

Bij deze restauratieprojecten besteden we meer dan voorheen aandacht aan de bijdrage aan de werkgelegenheid in de bouw en de instandhouding van het restauratieambacht voor beginnende ambachtslieden. Sinds 2012 ontvangen wij jaarlijks 4.7 mln van het rijk voor een structurele voortzetting van dit restauratieprogramma.

De relatie tussen het economisch beleid en het cultuurbeleid is middels het thema Cultuur en Economie in de cultuurnota versterkt.

In 2011 isOneindig Noord-Holland opgericht als platform voor de culturele biografie en het digitaal museum van Noord-Holland. Oneindig Noord-Holland is een belangrijk instrument om het cultureel erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken en bij te dragen aan de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Noord-Holland. Vanuit het platform zijn innovatieve producten ontwikkeld, zoals de Streetviewapp en QRroutes. Daarnaast zijn succesvolle publiekscampagnes gehouden. In 2013 is Oneindig Noord-Holland verzelfstandigd. Wij hebben in de opdrachtverlening voor de toeristische marketing en promotie meer het accent gelegd op samenwerking met de culturele sector en op het benutten van de regionale identiteit. In de Economische Agenda en de Cultuurnota hebben wij diverse middelen omschreven om hier verder invulling aan te geven (o.a. regionale beeldverhalen en identiteit kustplaatsen). In 2012 zijn de eerste resultaten hiervan opgeleverd.

Daarnaast blijven wij investeren in Uit-in-Noord-Holland en de Uitwaaier. Provinciale projecten als Oneindig Noord-Holland, de Westfriese Omringdijk, theaterfestival de Karavaan en de Stelling van Amsterdam vormen onderdeel van het toeristische aanbod.

Advertenties