Bestuur


Door de decentralisaties en bezuinigingen is de urgentie alleen maar toegenomen. Ik blijf mij daarom inzetten voor bestuurskrachtige gemeenten conform het beleidskader Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland .

Hierin wordt vooral de faciliterende rol van de provincie benadrukt.

In de afgelopen periode heb ik samen met de CDK gesprekken met alle regio’s over regionale samenwerking en bestuurlijke ontwikkeling gevoerd. Verschillende initiatieven van gemeenten en regio’s worden gefaciliteerd door middel van een financiële bijdrage, kennisdeling en/of ondersteuning:

Ik heb behoefte aan heldere procesafspraken en een duidelijke rol- en bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende partijen in het gehele herindelingstraject (van voorbereiding tot wetgeving). Bij Kabinet en parlement blijf ik hierop aandringen.

Sinds de nieuwe kabinets periode staat de opschaling  van de 3 provincies prominent op de politieke agenda. Het adagium van de provincie is dat regionale samenwerking geen doel op zich is maar een middel om maatschappelijke vraagstukken democratisch gelegitimeerd op te lossen. Wij hebben daarom een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan wij het wetsvoorstel zullen toetsen .Daarnaast wordt kritischer gekeken naar de ( nieuwe) taken van het middenbestuur.

Advertenties